Dodaj do obserwowanych
Archiwalne

Rzeszów Business Run 2019

Bieg
Rzeszów, Józefa Piłsudskiego 4
08.09.2019

Opis

I.ORGANIZATOR

1.Organizatorem Głównym Poland Business Run jest Fundacja Poland Business Run z siedzibą w Krakowie, ul. Henryka Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617320,NIP: 6762507232, REGON: 364424465, reprezentowaną przez: Agnieszkę Pleti – Prezes Zarządu www.polandbusinessrun.pl („Organizator”)

II. TERMIN, MIEJSCE I FORMUŁA BIEGU

1.Poland Business Run odbędzie się 8 września 2019 roku (niedziela).

2.Start Poland Business Run nastąpi o godz. 10:30. Start poprzedza odprawa kapitanów. Zawodnicy startujący w pierwszej zmianie muszą stawić się na starcie o godz. 10:15. Organizator może nie dopuścić do startu sztafety, która nie zgłosi się na start o wyznaczonej godzinie.

3.Poland Business Run to charytatywny bieg sztafetowy odbywający się w 9 miastach w Polsce: Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Lublin, Rzeszów.

4. Szczegółowe informacje na temat biegu w poszczególnych miastach są dostępne pod następującymi adresami stron internetowych:

Kraków: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/krakow
Katowice: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/katowice
Warszawa: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/warszawa
Poznań: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/poznan
Wrocław: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/wroclaw
Łódź: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/lodz
Gdańsk: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/gdansk
Lublin: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/lublin
Rzeszów: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/rzeszow
5.Każda zgłoszona drużyna musi liczyć 5 zawodników. Szczegółowe trasy Poland Business Run w poszczególnych miastach zostaną podane do wiadomości biegaczy najpóźniej na dwa tygodnie przed biegiem.

6.Drużyna ma do pokonania 5 okrążeń trasy. Każdy biegacz z drużyny pokonuje jedno okrążenie. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się przy starcie/mecie. Nie jest dopuszczalne pokonanie przez jednego zawodnika więcej niż jednego okrążenia.

7.W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę winny bez zbędnej zwłoki opuścić strefę zmian w wyznaczonym do tego miejscu.

8.Trasa biegu jest wyłączona z ruchu kołowego i pieszych.

9.Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatora, służb zabezpieczających trasę biegu oraz służb mundurowych.

10. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

11.Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

12.Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu.

13.Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. O godz. 13:30 trasa biegu zostaje otwarta dla ruchu. Zawodnicy zobowiązani są do opuszczenia trasy w przypadku przekroczenia limitu czasowego. Ktokolwiek pozostaje na trasie po upływie określonego w Regulaminie czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

14.Każdy zawodnik pokonuje dystans 3,5-4,2 km w zależności od miasta. Dokładna trasa zostanie podana do wiadomości w późniejszym terminie w osobnym komunikacie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W Poland Business Run mogą wziąć udział osoby, które przed wyczerpaniem limitu miejsc lub do dnia 1.09.2019, dokonały zgłoszenia drużyny i do wyznaczonej na fakturze daty dokonały opłaty startowej (liczy się dzień wpływu środków na właściwy rachunek Fundacji Poland Business Run).

2.Sztafeta musi składać się z pięciu osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 18 rok życia, dowolnej płci.

3.Limit miejsc w poszczególnych miastach wynosi:

Kraków: 1500 drużyn
Katowice: 700 drużyn
Warszawa: 800 drużyn
Poznań: 800 drużyn
Wrocław: 700 drużyn
Łódź: 600 drużyn
Gdańsk: 400 drużyn
Lublin: 120 drużyn
Rzeszów 150 drużyn
4. O dopuszczeniu na listę startową w danym mieście decyduje kolejność zgłoszenia tj. wypełnienia właściwego dla miasta formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej organizatora oraz uiszczenie opłaty startowej we wskazanym na fakturze terminie.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.

7.Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8.Każdy zawodnik oświadcza na piśmie, że jest świadomy, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z ich ustawową odpowiedzialnością, jako Organizatora biegu. Oryginały oświadczeń dostarczane są Organizatorowi w dniu odbioru pakietu startowego przez Kapitana Drużyny.

9.Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez Organizatora. Jest to warunek konieczny, aby drużyna została dopuszczona do biegu oraz później sklasyfikowana. Nie dopuszcza się żadnej ingerencji w koszulkę zapewnioną przez Organizatora. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę na pozostałych częściach stroju zawodnika, pod warunkiem, że elementy te nie zasłaniają koszulki, w tym w szczególności numeru startowego oraz logotypów Sponsorów Poland Business Run.

10.Zawodnicy zwycięskich drużyn zobowiązani są do odbioru nagrody w koszulce zapewnionej przez organizatora. W przypadku, gdy zawodnicy zwycięskich drużyn nie stawią się po odbiór w koszulkach zapewnionych przez Organizatora, Organizator może odmówić wręczenia nagrody, co jest jednoznaczne z utratą prawa do nagrody.

11.Szatnia i depozyt będą zlokalizowane w okolicy startu/mety. Do depozytu będzie przyjmowana odzież zapakowana do worków (dostarczonych przez Organizatora) opisanych numerem startowym biegacza. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą czynne w dniu biegu w godzinach podanych przez organizatorów na stronie internetowej biegu.

12.Udział w odprawie kapitanów drużyn startujących w Poland Business Run jest obowiązkowy. Odprawa kapitanów drużyn odbędzie się w dniu biegu (o godzinie i w miejscu ustalonym wcześniej przez Organizatora)

13.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

14.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora Głównego, tj. Fundacji Poland Business Run. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking” oraz bieg z psem.

15. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się korzystania z urządzeń audio (słuchawki, zestawy słuchawkowe) przez zawodników oczekujących w strefie zmian.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.Zgłoszenia uczestnictwa drużyny do biegu Poland Business Run dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”) dostępny na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl. Data uruchomienia rejestracji uczestników w poszczególnych miastach:

Kraków: 21.05.2019,
Katowice: 14.05.2019,
Warszawa: 7.05.2019,
Poznań: 28.05.2019,
Wrocław: 23.05.2019,
Łódź: 23.05.2019,
Gdańsk: 7.05.2019,
Lublin: 4.06.2019,
Rzeszów: 22.05.2019.
2.Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez osobę zgłaszającą internetowego Formularza Zgłoszeniowego (przy rejestracji wymagane jest podanie: nazwy drużyny, nazwy firmy (jeśli zgłoszenie jest zgłoszeniem firmowym), danych do faktury oraz danych przynajmniej jednego zawodnika).

3.W przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia należy dokonać opłaty startowej oraz uzupełnić dane pozostałych zawodników (jeśli dane te nie zostały uzupełnione przy zgłoszeniu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie może zostać anulowane. Na wyraźną prośbę osoby zgłaszającej, termin płatności może zostać za zgodą Organizatora odpowiednio wydłużony.

4.Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników może dokonywać osoba zgłaszająca drużynę w Formularzu Zgłoszeniowym. Ewentualne zmiany w kwestii rozmiaru mogą być dokonywane w Formularzu Zgłoszeniowym do dnia 30 czerwca 2019 roku. Po upływie tego terminu, Organizator nie jest w stanie zagwarantować dostępności rozmiarów innych niż pierwotnie zamówione.

5.Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych („Oświadczenie Zawodnika”). Wzór Oświadczenia Zawodnika dostępny jest na stronie internetowej zawodów oraz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Każdy zawodnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny i czytelny podpis pod oświadczeniami, a następnie przekazać je kapitanowi drużyny. Kapitan drużyny zobowiązany jest przekazać oryginały Oświadczeń Zawodników do Organizatora w celu otrzymania pakietu startowego dla całej drużyny. Organizator nie honoruje skanów tego typu oświadczeń.

6.Jeden zawodnik może startować tylko jeden raz, przebiegając jedno okrążenie, tylko w jednej drużynie.

7.Wysokość opłaty startowej, jaką wnoszą zawodnicy za udział w biegu wynosi:

Kraków: 375 zł netto za całą drużynę (405 zł brutto),
Katowice: 375 zł netto za całą drużynę (405 zł brutto),
Warszawa: 375 zł netto za całą drużynę (405 zł brutto),
Poznań: 375 zł netto za całą drużynę (405 zł brutto),
Wrocław: 350 zł netto za całą drużynę (378 zł brutto),
Łódź: 350 zł netto za całą drużynę (378 zł brutto),
Gdańsk: 350 zł netto za całą drużynę (378 zł brutto),
Lublin: 350 zł netto za całą drużynę (378 zł brutto),
Rzeszów: 350 zł netto za całą drużynę (378 zł brutto).
Z kwoty 75 zł netto opłaty startowej za każdego zawodnika (Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań) 52 zł netto przekazywane jest na wsparcie beneficjentów, a 23 zł netto pokrywa koszty administracyjne Fundacji związane z organizacją biegu i zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla biegu w poszczególnych miastach. Z kwoty 70 zł netto opłaty startowej za każdego zawodnika (Wrocław) 47 zł netto przekazywane jest na wsparcie beneficjentów, a 23 zł netto pokrywa koszty administracyjne Fundacji związane z organizacją biegu i zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla biegu w poszczególnych miastach. Z kwoty 70 zł netto opłaty startowej za każdego zawodnika (Łódź, Gdańsk, Lublin, Rzeszów) 25 zł netto przekazywane jest na wsparcie beneficjentów, a 45 zł netto pokrywa koszty administracyjne Fundacji związane z organizacją biegu i zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla biegu w poszczególnych miastach.

8.Opłatę startową należy wnosić przelewem na właściwy rachunek bankowy podany na fakturze. W tytule przelewu należy podać numer faktury pro formy.

9.Organizator będzie akceptować tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.

10.Zgłaszający drużynę akceptuje wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej.

11.Faktury generowane i wysyłane są automatycznie, w oparciu o dane zawarte w Formularzu, drogą mailową na adres wskazany w formularzu.

12.Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną sztafetę. Wnosząc opłatę drużyna rozumie, że w przypadku niemożności udziału w biegu nie zostanie ona zwrócona.

13.W ramach opłaty startowej każda drużyna otrzymuje pakiet startowy, na który składa się komplet 5 sztuk:

indywidualny numer startowy,
koszulka zawodnika,
worek/torba na odzież,
agrafki do przypięcia numeru startowego
14.Pakiety startowe drużyn startujących w Poland Business Run odbierają wyłącznie kapitanowie drużyn zgłoszonych i zaakceptowanych do startu w biegu w Biurze Zawodów po okazaniu:

Oświadczeń Zawodników podpisanych przez każdego z zawodników,
dokumentu tożsamości kapitana drużyny .
15. W razie wątpliwości co do uiszczenia przez drużynę opłaty startowej, Organizator ma prawo zażądać od kapitana drużyny potwierdzenia uiszczenia opłaty. W przypadku uiszczenia płatności przelewem w terminie późniejszym niż na 3 dni robocze przed odbiorem pakietu startowego, kapitan drużyny powinien okazać potwierdzenie uiszczenia opłaty przy odbiorze pakietu startowego.

16. Kapitan drużyny zobowiązany jest dbać o zgodność z prawdą danych podlegających wpisowi do Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczeń Zawodników okazywanych podczas obioru pakietów startowych. Ze względu na trudności techniczne związane z późniejszą korektą danych podlegających wpisowi oraz treści Oświadczeń Zawodników, Fundacja nie odpowiada za ewentualne błędy pisarskie lub inne omyłki znajdujące się w dokumentach i formularzach dokonane przez kapitana drużyny.

17.Umiejscowienie Biura Zawodów oraz godziny otwarcia podane zostaną w osobnym komunikacie na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku odbioru pakietu startowego przez drużynę, nie zostanie ona dopuszczona do uczestnictwa w biegu, bez zwrotu wniesionej opłaty startowej.

18.Numer startowy jest indywidualnym oznaczeniem każdego zawodnika i może korzystać z niego tylko i wyłącznie osoba, dla której został on nadany. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim, w tym także innym uczestnikom biegu (w tym członkom swojego zespołu) jest zabronione i grozi dyskwalifikacją całego zespołu.

19.Zmiana zawodnika wchodzącego w skład drużyny, dopuszczalna jest do godziny 17:00, dnia 01 września 2019. W przypadku, gdy do odbioru pakietu startowego dojdzie przed datą wskazaną w zdaniu poprzednim, ostatecznym terminem dokonania zmiany w składzie drużyny jest chwila odbioru pakietu startowego przez kapitana. Zmiana zawodnika wchodzącego w skład drużyny po tym terminie, możliwa jest wyłącznie za wyraźną zgodą Organizatora. Zmiany dokonuje kapitan korzystając ze swojego konta na stronie internetowej zawodów odpowiednio zmieniając dane w Formularzu Zgłoszeniowym.

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1.Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg Poland Business Run otrzymają pamiątkowe medale.

2.Bieg ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:

Biegowa – w której nagrodę przewidziano dla drużyny, która uzyskała najlepszy czas łącznie ;
Charytatywna – w której nagrodę przewidziano dla drużyny, która zebrała największą kwotę na cel charytatywny w ramach akcji Pomagam Bardziej.
3.Za zajęcie miejsc I-III w biegowej oraz charytatywnej klasyfikacji generalnej drużyn przewidywane są symboliczne nagrody.

4.Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas brutto.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkich uczestników Poland Business Run obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.

2.Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części (lub w całości) lub jego modyfikacja jest zabroniona i może skutkować dyskwalifikacją drużyny.

3. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu przez zawodników mogą skutkować dyskwalifikacją drużyny w skład której wchodzi zawodnik naruszający Regulamin. Dyskwalifikacja może nastąpić zarówno w trakcie biegu, jak też po jego zakończeniu.

4.Protesty dotyczące ewentualnych wątpliwości związanych z pomiarem czasu można zgłaszać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Biegu, w dniu zawodów najpóźniej do godziny 14:30. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłata kaucji w wysokości 300 zł. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu kaucja zostanie zwrócona.

5.Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu, które obowiązują uczestników z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

6.Organizator zastrzegają sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

7. Fundacji Poland Business Run przysługuje wyłączne prawo dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozwiązywania sporów i wątpliwości powstałych w czasie jego stosowania oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

Zwiń Czytaj więcej

Lokalizacja

Rzeszów, Józefa Piłsudskiego 4
Pokaż mapę
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2019, 23:50

Oceny i recenzje

Opublikowanych opinii: 0
Rzeszów Business Run 2019
Bieg
Data:
08.09.2019
Cena:
350 zł
Obserwuj
Przykład
Zapisz się na newsletter
  • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
  • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook