Dodaj do obserwowanych
Archiwalne

Skywayrun Rzeszów Airport

Bieg
Jasionka, Jasionka 942
28.09.2019

Opis

CEL IMPREZY
1. Upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek.
2. Integracja środowiska biegaczy oraz mieszkańców województwa podkarpackiego.
3. Promocja Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. , miasta Rzeszów oraz województwa
podkarpackiego.
PRZEDMIOT REGULAMINU
Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki organizacji i uczestnictwa w Biegu SKYWAYRUN po płycie
lotniska, organizowanego przez firmę Monster Event.
ORGANIZATOR
Organizatorem SKYWAYRUN, w ramach którego organizowany jest bieg na dystansie około 5 km (zwany dalej
„Biegiem”) jest firma Monster Event z siedzibą w Warszawie, ul. Blatona 6/125– zwana dalej
„Organizatorem”.
TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. Bieg odbędzie się w nocy 28.09.2019 r. o godzinie 23:59.
2. Bieg rozegra się na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o.

TRASA
1. Trasa zostanie wyznaczona na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka (pas startowy oraz drogi
kołowania), informacje na temat trasy i plan zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.skywayrun.pl
2. Długość trasy to około 5km(+/- 200m), a limit czasu dla każdego zawodnika to 50 minut.
3. Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach kobiet i mężczyzn, oraz w kategorii pracowników lotniska.
4. Uczestnicy biegną jedynie po asfaltowej powierzchni płyty lotniska, niedopuszczalne jest wybieganie na
nieutwardzony grunt wokół jego płyty.

UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
• Posiadanie własnego adresu mailowego (na jeden adres @ można zapisać tylko jedną osobę)
• Utworzenie konta w portalu zapisowym www.skywayrun.pl
• wypełnienie formularza zapisowego zamieszczonego na stronie www Organizatora
• wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• deklaracja udziału w biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i
ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty
(pogorszenia) zdrowia lub życia.
• wniesienie opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.
• wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi i Portowi Lotniczemu niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej
formie,
2) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono
wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego
udziału w imprezie,
3) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
5) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
6) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
7) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
8) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.
2. Dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia
mu udział w biegu. ORGANIZATOR nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód,
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego
tytułu odpowiedzialności.
3. Aby wziąć udział w imprezie konieczne jest ukończenie 15 roku życia.
4. Każdy z uczestników musi posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport, na
podstawie którego dokonał rejestracji).
Dokument tożsamości musi zostać okazany podczas odbioru pakietu startowego, oraz podczas odprawy
uczestników na płytę lotniska, wiąże się to z posiadaniem dokumentu podczas biegu.
5. Wszyscy znajdujący się w strefie zastrzeżonej lotniska zobowiązani są do założenia koszulki otrzymanej od
organizatora i przypięcia numeru startowego w widocznym miejscu na przedzie koszulki. Pozostała część
garderoby biegowej pozostaje we własnym zakresie biegacza.
6. Wszyscy uczestnicy muszą poddać się kontroli osobistej i odprawie (godziny odpraw dla każdego uczestnika
zostaną podane do wiadomości najpóźniej na 2 tygodnie przed biegiem na stronie www.skywayrun.pl.
7. Warunkiem startu osób niepełnoletnich będzie dostarczenie zgody rodzica lub opiekuna wydrukowanej ze
strony organizatora.
PAKIETY STARTOWE I OPŁATY
1. W biegu może wziąć udział 1000 osób.
2. Pakiet obejmuje:
• koszulkę techniczną (unisex)
• pamiątkowy medal na mecie (po ukończeniu całego biegu)
• numer startowy z chipem do pomiaru czasu
• wodę lub napój izotoniczny
• niespodzianki w miarę pozyskanych sponsorów.
(Organizator pozostawia sobie 30 pakietów startowych do własnej dyspozycji)
OPŁATY ZA PAKIET
– zapisy i opłata wniesiona do 10.05.2019 r. – 60 zł;
– zapisy i opłata wniesiona od 10.05.2019 r. -20.09.2019 r - 69 zł;
– zapisy i opłata wniesiona od 21.09.2019 r. -24.09.2019 r. – 79 zł;
Możliwe jest uzyskanie Faktury VAT za udział w biegu, faktury są wystawiane do 10 dnia każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
Opłatę należy wnieść w ciągu 3 dni roboczych od momentu rejestracji.
Lista startowa będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 24.09.2019r.
Zapisy w dniu biegu nie będą prowadzone.
Opłatę startową można wnieść poprzez usługę płatności ON-Line w systemie Dotpay.
Można również skorzystać z płatności przelewem tradycyjnym.
Dane do przelewu:
MONSTER EVENT sp. z o.o.
ul. Blatona 6/125
01-494 Warszawa
Numer konta:
ING Bank Śląski
53 1050 1012 1000 0090 8017 4015
W tytule przelewu należy wpisać :
• Imię i nazwisko
• Edycję biegu (RZESZÓW)
• Rok urodzenia
PRZYKŁAD:
Jan Kowalski-Rzeszów-1977
Opłata startowa nie podlega zwrotowi nawet jeżeli biegacz nie wziął udziału w biegu z przyczyn od siebie
niezależnych. Wyjątkiem jest sytuacja, że impreza nie dojdzie do skutku z winy Organizatora.
Za dzień wpłaty uważa się wpływ środków na konto organizatora. Osoby, które nie dokonają opłaty w terminie
zostaną skreślone z listy uczestników.
Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki, wyłącznie osobą zapisanym do dnia 24.08.2019. Zapis ten
nie obowiązuje kiedy lista zapisów zostanie zamknięta przed tą datą.
Wymiary koszulek znajdują się na stronie www.skywayrun.pl
Przy wyborze rozmiaru proszę wziąć pod uwagę że koszulki są UNISEX, więc rozmiar może być trochę
zawyżony.
PRZEPISANIE PAKIETU STARTOWEGO
Pakiet można przepisać do dnia 15.09.2019 r.
Koszt przepisania pakietu to 10 złotych.
Osoba chcąca przepisać pakiet powinna wysłać taka prośbę z maila użytego do rejestracji.
Prośba powinna być wysłana na biuro@monsterevent.pl
W treści wiadomości proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu nowego uczestnika,
do wiadomości powinno być dołączone potwierdzenie przelewu na kwotę 10 złotych.
Dane do przelewu:
Monster Event Sp. Z o.o.
ul. Blatona 6/125
01-494 Warszawa
Numer konta:
ING Bank Śląski
53 1050 1012 1000 0090 8017 4015
w tytule przelewu należy wpisać:
Przykład-„Przepisanie pakietu Rzeszów, Jan Kowalski na Igor Nowak”
DANE OSOBOWE
Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy
Skywayrun Rzeszów.
Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)a po 25.05.2018 r. zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie
unijne o ochronie danych osobowych - RODO), podanie wszystkich niezbędnych danych do wykonania umowy
jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi realizację zamówienia.
Ze względu na charakter miejsca w jakim odbywa się bieg (port lotniczy) i konieczność dokładnej weryfikacji
osób przebywających na tym terenie, organizator zbiera poniższe dane:
Imię nazwisko;
Datę urodzenia;
Płeć;
Adres mailowy;
Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami);
Numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport);
Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do
publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
Wyniki będą opublikowane na stronie www.monsterevent.pl oraz na stronie www.skywayrun.pl
Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku organizatora.
Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorze o nazwie Skywayrun_RZE_28.08.2019/1 i będą
przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa organizatora na jego serwerze.
Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub
całkowitego usunięcia z systemów informatycznych organizatora.
Zebrane dane zostaną przekazane do Portu Lotniczego Rzeszów, na terenie którego będzie odbywał się bieg,
celem weryfikacji osób wchodzących do strefy zastrzeżonej lotniska.
Z przekazania danych zostanie sporządzony protokół.
Administratorem danych osobowych uczestników jest firma Monster Event Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Blatona 6/125.
biuro@monsterevent.pl
Tel: 503739400
Zebrany zbiór danych osobowych uczestników o nazwie Skywayrun_RZE_28.09.2019/1 zostanie usunięty
po zakończeniu imprezy, do dnia 28.10.2019 r.
Z usunięcia danych zostanie sporządzony protokół.
Każdy uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się
z administratorem danych osobowych.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW
• Biegacz zobowiązany jest do uczciwego, godnego udziału w Biegu oraz niepowodowania swoim
zachowaniem sytuacji uciążliwych dla Organizatora oraz współzawodników, w tym sytuacji
uniemożliwiających prawidłowy tok Biegu i rzetelny oraz uczciwy pomiar czasu.
• Biegacz, który pomimo napomnienia od Organizatora utrudnia swoim zachowaniem przebieg
zawodów, zostaje zdyskwalifikowany bez możliwości odwołania.
• Biegacz, co do którego zachodzi w trakcie Biegu podejrzenie, że: przekazał swój numer startowy innej
osobie, znajduje się pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających czy dopingujących, zostaje
zdyskwalifikowany z udziału w Biegu.
• Aby bieg zawodnika został mu uznany, zawodnik powinien kończyć go przekraczając metę po
pokonaniu pełnego dystansu trasy biegowej.
• W każdej kategorii biegowej zdobyte miejsce zależy od czasu, w jakim biegacz pokonał trasę biegową.
• Wszelkie powstałe w trakcie Biegu spory rozstrzyga Organizator.
NAGRODY
1. Nagrody rzeczowe otrzymają uczestnicy, którzy uzyskają miejsca od I do III w klasyfikacji ogólnej kobiet i
mężczyzn oraz miejsca od I do III w klasyfikacji dodatkowej dla pracowników lotniska kobiet i mężczyzn.
- I miejsce
- II miejsce
- III miejsce
2. Możliwe są dodatkowe nagrody w miarę pozyskanych sponsorów.
3. Dla zwycięzców przewidziane są dodatkowo wyróżnienia w formie statuetek.
4. Zwycięzcy klasyfikacji ogólnej i dodatkowej dublują się.
5. Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, po czasie netto.
BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. Adres: Jasionka
942 i będzie czynne w dniu 28.09.2019 r. w godzinach 18:30-22:30
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania biegu.
• Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestnika.
Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób biorących udział w biegu w celach
informacyjnych i reklamowych.
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany daty biegu bez podania przyczyny.
• Organizator zapewnia depozyt.
• Organizator nie zapewnia szatni oraz pryszniców.
• Organizator nie zapewnia parkingu dla uczestników, parkowanie odbywa się na wolnych bezpłatnych
miejscach przed terminalem lotniska.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione na parkingu ani żadne rzeczy
wartościowe pozostawione w środku.
• Organizator nie wysyła po biegu nieodebranych pakietów.
• Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu jak i do zasad bezpieczeństwa
panujących na terenie lotniska. W strefie krytycznej lotniska zabrania się posiadania przedmiotów
znajdującej się na liście przedmiotów zastrzeżonych.
• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
• Administratorem danych osobowych Uczestników imprezy jest Organizator. Dane uczestników
są przetwarzane jedynie w celach związanych z organizacją biegu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
• Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników biegu określone są w niniejszym Regulaminie oraz we
właściwych przepisach obowiązującego prawa.

Zwiń Czytaj więcej

Lokalizacja

Jasionka, Jasionka 942
Pokaż mapę
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2019, 23:54

Oceny i recenzje

Opublikowanych opinii: 0
Skywayrun Rzeszów Airport
Bieg
Data:
28.09.2019
Cena:
60 zł
W tym tygodniu wydarzenie obejrzało
już 8 osób
Obserwuj
Przykład
Zapisz się na newsletter
  • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
  • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook